UNGDOMSDAGSKOLENS STRATEGI MOD UHENSIGTSMÆSSIG ADFÆRD OG/ELLER MOBNING


Overordnet følges Stevns Ungdomsskoles antimobbestrategi - her udspecificeret i handling.


Handling:

Det er skolens målsætning at forebygge uhensigtsmæssig adfærd, ondsindet drilleri og mobning. Uhensigts-mæssig adfærd over for andre og ondsindet drilleri kan nemt føre til decideret mobning. Skolens medarbejdere er derfor meget opmærksomme på elevernes adfærd overfor hinanden. 

Negativ adfærd søges stoppet - inden situationen eskalerer på skolen og/eller i fritiden med risikoen for, at det udvikler sig til direkte mobning. (Mob-ning jf. den definition*, som USK/UDS anvender)


I forhold til en specifik sag – foretages en række vurderinger. Fx om det er fysisk eller verbalt, om det er første gang/en foreløbig enkeltstående handling eller, om der er tale om gentagne handlinger.


Herefter handles der ud fra følgende principper:


1. Situationen stoppes uanset om det er fysisk eller verbalt

   a. Første gang en elev udfører negativ handling (jf. definition) bliver eleven bedt om at stoppe øjeblik-keligt. Medarbejdere afdækker situationen og forældre til begge parter involveres. Advarsel gives: Adfærden skal ikke gentages.

   b. Hvis det foregår fire gange - bortvises den aktive elev**/de aktive** elever fra fællesskabet. Der gi-ves en advarsel og eleven/eleverne flyttes til et andet lokale på skolen (forældre orienteres om situation og handling)

       (** Negativ handleadfærd som; at håne, at sige ubehagelige eller nedladende bemærkninger, og/el-ler true.)

   c. Ved flere end fire tilfælde, isoleres eleven/-erne på en anden matrikel i en ikke fastsat periode, idet episoderne vurderes individuelt, da det afhænger af graden af den negative adfærd.

       I den periode, hvor eleven/-erne er henvist til at modtage undervisning på en anden matrikel, drøftes henholdsvis rigtig og forkert adfærd, om det at såre andre og selv blive såret. 

       Der fokuseres i samta-lerne på hvad mobning kan have af konsekvenser for den mobbede.

       Når eleven/-erne fortæller og signalerer, at man forstået at den negative adfærd skal stoppe, vender de tilbage til fællesskabet på skolen. (Forældre informeres om situation og handling)

2. Al negativ og ondsindet fysisk udfoldelse på en anden medfører som udgangspunkt isolation fra fællesska-bet på en anden matrikel. Samme procedure som ovenfor.

3. Der kan være situationer, hvor det ikke er muligt at afdække, hvad der er sket, og i de situationer/tilfælde handles derudfra, hvad der er muligt i forhold til situationen. (Forældre informeres om situation og handling).


Oplever forældre negative handlinger, som de ikke er informeret om af skolen, er det af største vigtighed, at for-ældrene informerer kontaktperson på skolen og/eller daglig leder.


Ungdomsskolen anvender Dan Olweus´ (svensk-norsk psykolog) definition af mobning:

”Mobning er, når en person gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer. Der er en vis ubalance i styrkeforholdet. Den, der bliver udsat for de negative handlinger, har problemer med at forsvare sig og er ofte næsten hjælpeløs over for den eller dem, der plager ham eller hende.” (Mobning i skolen) 


Ifølge Olweus kan de negative handlinger være at true, håne eller sige ubehagelige ting. Det kan også være at slå, sparke, skubbe eller holde no-gen fast mod deres vilje. Ligeledes kan det være ved grimasser eller ved at lade være med at tale med personen eller vende ryggen til, når han/hun gerne vil i kontakt med de andre